สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB                    สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                    SMOKARUUDON   STUDENT  CLUB

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้พื้นฐาน (SS.B.TC)
วันที่ ๒๕ มีนาคม -  ๓ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ  โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

สามารถดูรูปภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.flickr.com/photos/135772703@N03/albums